Διαγωνισμός για το Πρότυπο Βιοκλιματικό Νηπιαγωγείο στην Ακαδημία Πλάτωνος

Δημόσιος, διεθνής, ανοιχτός διαγωνισμός για την ανέγερση του «Πρότυπου Βιοκλιματικού Νηπιαγωγείου στην Ακαδημία Πλάτωνος» προκηρύσσεται με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η προκήρυξη αφορά συγκεκριμένα τη σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για το έργο, που περιλαμβάνει ειδικότερα α) τη σύναψη τριών χωριστών συμβάσεων με διαφορετικούς αναδόχους για την εκπόνηση αντίστοιχων προμελετών και β) τη σύναψη μίας σύμβασης με έναν από τους προαναφερθέντες αναδόχους για την εκπόνηση όλων των υπόλοιπων σταδίων της μελέτης του έργου. Η συνολική αμοιβή (κατ’ αποκοπή αμοιβών προμελετών και προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των υπολοίπων σταδίων) διαμορφώνεται σε 332.401,40 ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο θα ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Αττικής.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, πρόκειται για ένα νηπιαγωγείο ανοιχτό, ψηφιακό, καινοτόμο, αειφόρο, βάσει των κατευθύνσεων και των προτεραιοτήτων του «Νέου Σχολείου», με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων σχολικών χώρων που αντανακλούν τις σύγχρονες θεωρίες και αντιλήψεις για τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Το έργο περιλαμβάνει και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου  στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος του Δήμου Αθηναίων. Στις νέες υποδομές θα στεγαστεί το 130ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, το οποίο φιλοξενείται προσωρινά σε χώρους του 60ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ακόμη πως για την κατασκευή του νηπιαγωγείου θα αξιοποιηθούν μελέτες  και πορίσματα διεθνών προτύπων που αναφέρονται σε καινοτόμα περιβάλλοντα μάθησης και οδηγούν σε πιο ευέλικτους χώρους με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Οι προτάσεις καλούνται να έχουν κατά το δυνατόν πιλοτικό χαρακτήρα, ως προς τη δυνατότητα χρήσης της ιδέας/αρχής του σχεδιασμού, για καινοτόμο περιβάλλον μάθησης, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία κτηρίου πρότυπου βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό και προθεσμίες

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη (σελ. 19).

Οι κατηγορίες πτυχίων που απαιτούνται για κάθε επιμέρους μελέτη της σύμβασης που θα συναφθεί και αντίστοιχα καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου είναι οι εξής:

  • στην κατηγορία μελέτης Αρχιτεκτονικής, πτυχίο τάξης Γ’
  • στην κατηγορία μελέτης Ειδικής Αρχιτεκτονικής, πτυχίο τάξης Β’
  • στην κατηγορία μελέτης Φέρουσας κατασκευής, πτυχία τάξεων Γ’ ή Δ’
  • στην κατηγορία μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, πτυχία τάξεως Β’ ή Γ’
  • στην κατηγορία μελέτης Τοπογραφικής, πτυχίο τάξης Α’
  • στην κατηγορία μελέτης Γεωτεχνικών, πτυχίο τάξης Α’

των Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετητών του άρθρου 39 του νόμου 3316/2005 και του ΠΔ/τος που προβλέπεται σε αυτό (ή μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου του νόμου 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων).

Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας είναι η 21η Ιανουαρίου, ενώ η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου στις 10.00 π.μ.

Η προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου: www.minedu.gov.gr.