Σε διαβούλευση το νέο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας COSME

Σε διαβούλευση τίθεται το πρόγραμμα COSME, που αφορά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την περίοδο 2014 – 2020 και διαδέχεται το αντίστοιχο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 30 Νοεμβρίου 2011 τους βασικούς άξονες και την πρόταση Κανονισμού για το COSME (Programme for the Competitiveness of enterprises and small and medium-sized enterprises). Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, εν όψει της διαπραγμάτευσης που θα ξεκινήσει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτει τη συνολική πρόταση για τη θέσπιση του νέου προγράμματος σε διαβούλευση. Στόχος της διαβούλευσης είναι η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για το πρόγραμμα COSME. Καλούνται οι αρμόδιοι φορείς και ενώσεις επιχειρήσεων καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με τα θέματα προώθησης της επιχειρηματικότητας και στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας να συμμετάσχουν στη διαβούλευση στέλνοντας τα σχόλια τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση solomou_e@ypan.gr ή mme@ypan.gr το αργότερο μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2012.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Τα σχετικά έγγραφα (κείμενα προγράμματος COSME και έγγραφα εργασίας) βρίσκονται αναρτημένα στο site της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στα ελληνικά.

Το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας COSME έχει συνολικό προϋπολογισμό €2,5 δισ. Κεντρικός σκοπός του νέου προγράμματος είναι η διαμόρφωση ενός φιλικού πλαισίου για ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων – τόσο στην ενιαία αγορά όσο και πέρα από αυτήν – στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εκτιμάται ότι μέσω του προγράμματος θα παρέχεται, σε ετήσια βάση, βοήθεια σε 39.000 επιχειρήσεις για τη δημιουργία ή τη διατήρηση 29.500 θέσεων εργασίας και την προώθηση 900 νέων επιχειρηματικών σχεδίων με τη μορφή προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών.
Οι ειδικότερες δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

  • Βελτίωση του πλαισίου για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού.
  • Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, ιδίως στους νέους επιχειρηματίες, στους νέους και τις γυναίκες.
  • Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, υπό μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital), εγγυήσεων και δανείων.
  • Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα COSME για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η διάσταση της Καινοτομίας, που εντάχθηκε στο πρόγραμμα HORIZON 2020 και αφορά την έρευνα και την καινοτομία, αποτελούν τα διάδοχα προγράμματα του τρέχοντος προγράμματος 2007-2013 για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία (Entrepreneurship and Innovation Programme – EIP).