Ενίσχυση σχεδίων δράσης των ενώσεων καταναλωτών

Ξεκίνησε από τις 29/02/2012 η υποβολή προτάσεων στην πράξη «Ενίσχυση Σχεδιών ∆ράσης των Ενώσεων Καταναλωτών» για επιχορήγηση ενώσεων καταναλωτών ή συμπράξεων αυτών για την υλοποίηση προτάσεων έως €120.000 σε όλη την Ελλάδα. Προτάσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 31/12/2012.
Σκοπός της παρέµβασης είναι η ενίσχυση της δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών, προκειµένου να προωθηθούν συνέργειες και να υλοποιηθούν καινοτόµες πρωτοβουλίες στον τοµέα της προστασίας των δικαιωµάτων και των συµφερόντων του Καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό αναµένεται η βελτίωση στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών,  η ενίσχυση της εµπιστοσύνης τους στις επιχειρήσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Τροποποίηση: Δείτε τους νέους όρους εδώ.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Δικαιούχοι ενίσχυσης

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Ενίσχυση Σχεδιών ∆ράσης των Ενώσεων Καταναλωτών» είναι ενώσεις καταναλωτών ή ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που:

 • είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών της Γ.Γ. Καταναλωτή και
 • διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Α ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση του πρότυπο ΕΛΟΤ. Σε περίπτωση σύμπραξης, τη σχετική βεβαίωση χρειάζεται να διαθέτει μόνο ο φορέας που θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της πράξης.

Προϋπολογισμός

Κάθε Ένωση Καταναλωτών δύναται να υποβάλλει µέχρι 2 προτάσεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  (βλ. πίνακα που ακολουθεί),  εκ των οποίων 1 ως αποκλειστικός δικαιούχος και 1 σε συνεργασία  µε άλλη/άλλες Ένωση/Ενώσεις Καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση να µην υπάρχει επικάλυψη µεταξύ των Πράξεων και το φυσικό αντικείµενο έκαστης Πράξης να είναι διακριτό.

 

Ο προϋπολογισµός της προτεινόµενης Πράξης δύναται να ανέρχεται έως τις €40.000. Στις περιπτώσεις συνεργασίας/σύµπραξης δύο ή περισσοτέρων Ενώσεων Καταναλωτών, το ποσό του προϋπολογισµού θα προσαυξάνεται έως και €40.000  για τη συµµετοχή κάθε επιπλέον Ένωσης, και δεν µπορεί να ξεπεράσει τις €120.000.

Η συνολική δημόσια δαπάνη θα ανέλθει σε €1.000.000 και συγχρηματοδοτείται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, Αττικής, Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου και Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.

Η µέγιστη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν θα είναι 6 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Η έναρξη δαπανών μπορεί να ξεκινήσει από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Κατηγορίες ενισχυόμενων ενεργειών

Στο πλαίσιο του προγράμματος δύνανται να χρηµατοδοτηθούν Σχέδια ∆ράσης στα οποία εντάσσονται τουλάχιστον µία από τις παρακάτω κατηγορίες ενεργειών:

 1. Ενέργειες υπέρ της προώθησης της βιώσιµης κατανάλωσης,  της περιβαλλοντικής συνείδησης σε σχέση  µε την καταναλωτική συµπεριφορά και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 2. Ενέργειες υπέρ της προώθησης των δικαιωµάτων οµάδων πληθυσµού  (όπως ΑΜΕΑ, νέοι, γυναίκες, πολύτεκνοι, µονογονεϊκή οικογένεια κ.ά.) υπό την ιδιότητα τους ως καταναλωτών.
 3. Ενέργειες νοµικής υποστήριξης, δικαστικής εκπροσώπησης και προάσπισης των δικαιωµάτων των καταναλωτών καθώς και υποστήριξης τους στην εφαρµογή του νόµου 3869/2010 για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων.

Δικαιολογητικά

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται συνημμένο στην πρόσκληση
 2. Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης  (Τ∆ΠΠ).   Το Τ∆ΠΠ θα παραχθεί µέσω της υποβολής του στην φόρµα της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ στην διεύθυνση http://logon.mnec.gr/
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή
 4. Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ ή πιστοποιητικό
 5. Για την περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι Ένωση ή Σύµπραξη φορέων  (Ενώσεων Καταναλωτών)  θα πρέπει να υποβληθεί Προγραµµατική Σύµβαση  µε ακριβή περιγραφή των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων των επιµέρους µελών της ένωσης ή σύµπραξης.
 6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του δικαιούχου  (κυρίου του έργου),  στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η
  προτεινόµενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες

Κάθε Τ∆ΠΠ πρέπει να φέρει την σύµφωνη γνώµη και υπογραφή του Φορέα Χρηµατοδότησης.  Για το σκοπό αυτό µπορείτε να απευθύνεστε στον κ.  Στυλιανό Καναβό (ΓΓΚ), τηλ. 210 3893254, e-mail: Kanavos@efpolis.gr

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά  µε την υποβολή των προτάσεων,  την συµπλήρωση των Τ∆ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις  µπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Α. Μελισσανίδου, τηλέφωνο 210 7450896, e-mail: alexmeli@mou.gr

Περαιτέρω πληροφορίες για το σύστηµα διαχείρισης των Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στα εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆ΠΠ/Υ,  πίνακα επιλεξιµότητας δαπανών,  δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης)  βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.antagonistikotita.gr.

Στη διεύθυνση http://esub.mnec.gr/esub4console/register.zul  µπορείτε να συµπληρώσετε τα στοιχεία σας για Αίτηση ∆ηµιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη για την Ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης για την πράξη «Ενίσχυση Σχεδιών ∆ράσης των Ενώσεων Καταναλωτών».

Το κείμενο της πρόσκλησης

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στην πράξη «Ενίσχυση Σχεδιών ∆ράσης των Ενώσεων Καταναλωτών» που εξέδωσε η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του ΥΠΑΑΝ.

Σχετικό άρθρο (τροποποίηση)