Παράταση ολοκλήρωσης των έργων για επιχειρηματικότητα γυναικών, νέων, ένδυση-υπόδηση

Μετατίθενται οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης των έργων π0υ έχουν ενταχθεί στα προγράμματα «ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών», «ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων» και «ένδυση και υπόδηση-νέες προοπτικές», καθώς νέοι ενδιάμεσοι φορείς υλοποίησης, στη θέση του ΕΟΜΜΕΧ, ορίζονται πλέον η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Δ/ΜΜΕ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα «ΕΦΕΠΑΕ». Οι δύο αυτοί φορείς θα αναλάβουν κάθε ενέργεια και εκκρεμότητα υλοποίησης των προγραμμάτων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ, για λόγους κάλυψης της μεταβατικής περιόδου υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ανάληψης καθηκόντων υλοποίησης από τους νέους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης μετατίθενται οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης των εντεταγμένων έργων στα προγράμματα αυτά, ως εξής:

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )
  • Για τα προγράμματα «ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών», «ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων», τα εντεταγμένα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής, ή το αργότερο μέχρι τις 31-12-2012 συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων παρατάσεων και λόγων ανωτέρας βίας.
  • Για το Πρόγραμμα «ένδυση και υπόδηση-νέες προοπτικές», τα εντεταγμένα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης ή το αργότερο μέχρι τις 26-09-2013 συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων τροποποίησης και λόγων ανωτέρας βίας.

Η αποστολή αιτημάτων, δικαιολογητικών ή λήψη πληροφοριών και για τρία προγράμματα θα γίνεται στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και με το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥ- ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.