Στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας

Στο ΕΣΠΑ εντάσσεται το έργο «Αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας», συνολικού προϋπολογισμού 23.752.670,66 ευρώ, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το έργο «Αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας στην προγραμματική περίοδο 2007-2013» περιλαμβάνει τα παρακάτω 17 υποέργα:
• Υποέργο 1: Έργα δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων, με προϋπολογισμό 8.070.385,00 €
• Υποέργο 2: Έργα βελτίωσης υδραυλικών χαρακτηριστικών και αμφίδρομης λειτουργίας ενωτικής τάφρου, με προϋπολογισμό 6.420.000,00 €,  που περιλαμβάνει εργασίες διάνοιξης και διευθέτησης της ενωτικής τάφρου των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης, καθώς και τη διαχείριση των υδάτων των χειμάρρων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων στην περιοχή της συμβολής τους με την ενωτική τάφρο για την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης Κορώνειας.
• Υποέργο 3: Έργα λιμνοδεξαμενών ωρίμασης, με προϋπολογισμό 2.532.353,00 €. Στις λιμνοδεξαμενές ωρίμασης θα μεταφέρονται τα προεπεξεργασμένα υγρά απόβλητα των βιομηχανικών μονάδων και τα επεξεργασμένα αστικά λύματα της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Λαγκαδά. Η μεταφορά των προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των βιομηχανικών μονάδων θα γίνεται μέσω υφιστάμενου αγωγού και των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Λαγκαδά μέσω προτεινόμενου αγωγού 4.415 μέτρων.
• Υποέργο 4: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού παρακολούθησης, με προϋπολογισμό 535.074,00 €.
• Υποέργο 5: Μελέτη διαχείρισης καλαμώνων στη λίμνη Κορώνεια, με προϋπολογισμό 120.000,00 €.
• Υποέργο 6: Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού κοπής των καλαμώνων, με προϋπολογισμό 391.050,00 €.
• Υποέργο 7: Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού των εμπλεκόμενων ομάδων, φορέων και της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την αειφορική διαχείριση της λεκάνης απορροής του υγροτόπου, με ενέργειες όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις και συνέδρια, ξεναγήσεις, διοργάνωση διαγωνισμών, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις κτλ, με προϋπολογισμό 400.000,00 €.
• Υποέργο 8: Σύμβουλος διαχείρισης έργου, για το συντονισμό των φορέων υλοποίησης με στόχο την απρόσκοπτη ολοκλήρωσή του, με προϋπολογισμό 691.371,66 €.
• Υποέργο 9: Υπηρεσίες δημιουργίας βάσης δεδομένων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και σύστημα λήψης αποφάσεων, με προϋπολογισμό 242.344,00 €. Το έργο αφορά  στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης των διαχειριστικών παρεμβάσεων των έργων για την αποκατάσταση των λειτουργιών της λίμνης Κορώνειας και της κατάστασης διατήρησης της λίμνης Βόλβης και του Ρήχιου ποταμού ως ενιαίου υγροτοπικού συστήματος, καθώς και στη δημιουργία βάσεως δεδομένων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και την ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων.
• Υποέργο 10: Υπηρεσίες δημιουργίας βάσης δεδομένων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και σύστημα λήψης αποφάσεων – Β’ φάση, με προϋπολογισμό 125.093,00 €.
• Υποέργο 11: Σύμβουλος διαχείρισης έργου-Β’ φάση, με προϋπολογισμό 350.000,00 €.
Το υποέργο αυτό αφορά την ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου Διαχείρισης για την υποβοήθηση του Φορέα Υλοποίησης, στην ομαλή και εντός χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου. Η πρόσληψή του όποτε και αν γίνει, έχει σαν στόχο την υποβοήθηση της υπηρεσίας στα υποέργα που πρόκειται να ανατεθούν καθώς και στα διαδικαστικά – διαχειριστικά θέματα που απαιτούνται από τον φορέα, χρηματοδότηση και το χρηματοδοτικό μέτρο.
• Υποέργο 12: Αρχαιολογική έρευνα, με προϋπολογισμό 350.000,00 €, που αφορά στη διεξαγωγή ανασκαπτικών εργασιών στη θέση περίπου 350 μ. κατάντι της εκροής της λίμνης Κορώνειας της ενωτικής τάφρου, σε συνολικό μήκος περίπου 140 μ.
• Υποέργο 13: Λειτουργία και συντήρηση του δικτύου τηλεμετρικών σταθμών και μελέτη διαχρονικών αλλαγών με τη χρήση χωρικών περιβαλλοντικών δεικτών, με προϋπολογισμό 250.000,00 €.
• Υποέργο 14: Ενέργειες υποδομών για την υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών δράσεων και τον έλεγχο εφαρμογής των Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΠ), με προϋπολογισμό 700.000,00 €.
• Υποέργο 15: Μελέτη – Σχέδιο διαχείρισης φερτών υλών στις πεδινές κοίτες των χειμάρρων Μπογδάνα –  Λαγκαδικίων – Σχολαρίου – ενωτικής διώρυγας (λεκάνη αναρρύθμισης), με προϋπολογισμό 380.000,00 €. Το έργο  αφορά στη σύνταξη και εξασφάλιση της απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη  διαχείριση και έλεγχο του λεπτόκοκκου φερτού υλικού στις πεδινές κοίτες των χειμάρρων προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των έργων τροφοδότησης με νερό της λίμνης Κορώνειας.
• Υποέργο 16: Σύνταξη μελέτης «Έργων Ορεινής Υδρονομίας    χειμάρρων  Σχολαρίου», με προϋπολογισμό 800.000,00 € και με στόχο τον έλεγχο και την αποτροπή της διακίνησης φερτών υλών στον εν λόγω χείμαρρο.
• Υποέργο 17: Έργα σταθεροποίησης πρανών γέφυρας Λαγκαδικίων – Σχολαρίου και κατασκευή έργου εκροής στο Ρήχειο Ποταμό, με προϋπολογισμό 1.395.000,00 €.
Φορέας υλοποίησης των υποέργων με τεχνικό αντικείμενο έχει οριστεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των υπολοίπων υποέργων η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η λειτουργία των έργων ανατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )