Τροποποίηση όρων Ενίσχυσης Σχεδίων Δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών

Σε τροποποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στην  πράξη «Ενίσχυση Σχεδίων Δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών» προχώρησε το ΥΠΑΑΝ. Συγκεκριμένα, η τροποίηση αφορά τα παρακάτω σημεία:

A. Σελίδα 5, η παράγραφος «Κάθε Ένωση Καταναλωτών δύναται να υποβάλλει μέχρι 2 προτάσεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1), εκ των οποίων 1 ως αποκλειστικός δικαιούχος και 1 σε συνέργεια με άλλη/άλλες Ένωση/Ενώσεις Καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των Πράξεων και το φυσικό αντικείμενο κάθε Πράξης να είναι διακριτό» αντικαθίσταται με την παράγραφο:

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

«Κάθε Ένωση Καταναλωτών δύναται να υποβάλλει μέχρι δύο προτάσεις στη Δράση, εκ των οποίων 1 ως αποκλειστικός δικαιούχος και 1 σε συνέργεια με άλλη/άλλες Ένωση/Ενώσεις Καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των Πράξεων και το φυσικό αντικείμενο έκαστης Πράξης να είναι διακριτό».

B. Σελίδα 10,στην παράγραφο 4.4 γίνεται ενημέρωση με το νέο τηλέφωνο της Υπηρεσίας. Δηλαδή τίθεται το νέο τηλέφωνο 210 3893254 αντί του μη ισχύοντος πλέον 210 3801254.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.