Αποτελέσματα του προγράμματος διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων

Τον Απρίλιο του 2012 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των κλαδικών φορέων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Α’ και των αιτήσεων των επιχειρήσεων 20-49 ατόμων της  Πρόσκλησης Γ’, για το πρόγραμμα «Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης», που υλοποιείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Επίσης, κατά το μήνα Απρίλιο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου πληρότητας των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση Β’, από τις επιχειρήσεις με 1-49 άτομα, στο πλαίσιο του ιδίου προγράμματος και τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός του μηνός Μαΐου.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων και του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων ο αρχικός προϋπολογισμός των 80.000.000 για τις τρεις προσκλήσεις αυξήθηκε στο ποσό των 200.000.000 για τη Β’ και Γ’ πρόσκληση.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα αξιολόγησης έχουν ως ακολούθως:

  • Για την Πρόσκληση Α’ εγκρίθηκαν 606 σχέδια κλαδικών φορέων, από τα 668 αρχικά που υποβλήθηκαν, εκ των οποίων θα υλοποιηθούν μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού των 9.000.000.
  • Για την Πρόσκληση Γ’ εγκρίθηκαν 744 σχέδια επιχειρήσεων, από τα 827 αρχικά που υποβλήθηκαν και με συνολικό προϋπολογισμό 73.700.000€.
  •  Για την Πρόσκληση Β’:
    • 21.094 υποβληθείσες αιτήσεις επιχειρήσεων 1-49 ατόμων, μέλη των ανωτέρω κλαδικών φορέων.
    • 18.510 επιχειρήσεις επιλέγονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού των 117.300.000.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ.

Τα ανωτέρω προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013 και εντάσσονται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», Κατηγορία Παρεμβάσεων 2, Δράση 1.

Φωτογραφία: http://flic.kr/p/8cXt9m