Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση του ΕΟΜΜΕΧ με το ΕΤΕΑΝ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συγχώνευση του ΕΟΜΜΕΧ με απορρόφησή του από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με υπογραφή συμβολαίου μεταξύ ΕΟΜΜΕΧ-ΕΤΕΑΝ-Υπουργείου Οικονομικών. Οι δράσεις και οι αρμοδιότητες του ΕΟΜΜΕΧ, μεταφέρθηκαν και ασκούνται πλέον από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας η οποία συνεχίζει κανονικά όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τη διαχείριση των οποίων είχε αναλάβει ο Οργανισμός (π.χ. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών).

Ο ΕΟΜΜΕΧ (Εθνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας), ιδρύθηκε το 1977 και είκοσι χρόνια μετά (Π.Δ. 159/1997) μετατράπηκε σε ΑΕ. Σκοπός του ήταν η προαγωγή, προώθηση και στήριξη της ανάπτυξης των Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της χειροτεχνίας και της καλλιτεχνικής βιοτεχνίας.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, παρά τη μεγάλη ακίνητη περιουσία του και την αμειβόμενη εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων, ο οργανισμός αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδά του και εξαρτούσε την οικονομική βιωσιμότητά του από την κρατική επιχορήγηση που αντλούσε από τον τακτικό προϋπολογισμό και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Το 2011, σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα μελέτης για την αναδιάρθρωση του ΕΟΜΜΕΧ και κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011, εκδόθηκε υπουργική απόφαση, με την οποία η ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ συγχωνεύεται με απορρόφηση από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με χρόνο ολοκλήρωσης έξι μηνών, ο οποίος παρατάθηκε για άλλους έξι μήνες. Η απόφαση συνάντησε ισχυρές αντιδράσεις από τους εργαζομένους και τους συμβασιούχους του ΕΟΜΜΕΧ.

Με το άρθρο 17 του Ν. 4038/2012, θεσπίστηκαν και οι επιμέρους ρυθμίσεις της συγχώνευσης, που αφορούσαν κυρίως το υφιστάμενο προσωπικό του ΕΟΜΜΕΧ, τη συνέχιση των δράσεων και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την τύχη της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.

Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ στην τελευταία, προκειμένου να καλύψει τις δικές της ανάγκες, ενώ όσοι κρίθηκαν πλεονάζον προσωπικό, μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε άλλους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, όπως τα Επιμελητήρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, η περιουσία της εταιρίας ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, το οποίο καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου, όπως απαιτήσεις από τρίτους, ΚΕΚ κτλ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης του 2011, ο Οργανισμός διέθετε ακίνητη περιουσία με αντικειμενική αξία ύψους 31.193.362,57¤ και εμπορική αξία που υπερέβαινε τα 50.000.000¤, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τα αναμενόμενα έσοδα από την αξιοποίησή της. Επιπλέον, για τη στέγαση των κεντρικών του υπηρεσιών μισθώνονταν ακίνητα συνολικής επιφάνειας 6.522 τ.μ. στην Αθήνα, με ετήσιο μίσθωμα 800.000¤.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, στο Υπουργείο Οικονομικών περιέρχονται και όλα τα αδιάθετα υπόλοιπα των λογαριασμών του ΕΟΜΜΕΧ από παλιά κλεισμένα ή ανενεργά, εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα (της τάξεως των 3,3 εκατ. ευρώ).